Hướng dẫn cài đặt Netbeans

1- Download Netbeans

Trước hết bạn cần download Netbeans tại:

2- Cài đặt Java 8

Để cài đặt được Netbeans, bạn cần phải đảm bảo máy tính đã cài đặt Java phiên bản >= 8.
Nếu chưa cài đặt Java, bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt Java tại:

3- Cài đặt Netbeans

Sau khi cài đặt Java, bạn có thể cài đặt Netbeans hoàn toàn bình thường, nếu trong quá trình cài đặt Netbeans hỏi vị trí cài đặt Java, bạn cần trỏ đường dẫn tới thư mục Java giống hình minh họa dưới đây: