Hướng dẫn mở PerpPos Project trên Netbeans

1- Mở Netbeans

Sau khi đã cài đặt Netbeans theo hướng dẫn tại:
Mở Netbeans:
Lúc này trên Netbeans chưa có Project nào.

2- Checkout Project từ Repository

Dự án POS đã được lập trình và đưa lên Repository, bạn cần phải Check out về máy local.
Nhập vào các thông tin:
  • Repository URL: https://113.161.161.124:4443/svn/PERPPOS
  • User: truongns, khanhnh, trungvh
  • Password: Đã gửi theo Email.
Project đang được download từ Repository về Local.
Sau quá trình Check out, chọn Open Project:
Project đã được mở ra.
Sau khi Build xong, Project không còn thông báo lỗi nữa.

3- Cập nhập mã nguồn mới POS

Sau khi lập trình xong, hàng ngày mã nguồn POS sẽ được update lên Repository, bạn có thể vào Netbeans để update mã nguồn mới nhất.

4- Chạy ứng dụng POS trên Netbeans

Bạn có thể chạy PERPPOS trực tiếp trên Netbeans mà không cần phải cài đặt.
PERPPOS đang được khởi động:
Chú ý: Để tắt PERPPOS trên netbeans:

5- Hướng dẫn sử dụng PERPPOS

Tiếp theo bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng PERPPOS tại:
  • TODO