Hướng dẫn thiết lập kết nối PERPPOS

1- Mục tiêu tài liệu

Trong tài liệu này hướng dẫn bạn thiết lập các kết nối tới hệ thống PERPPOS online và cấu hình sử dụng PERPPOS tại máy địa phương.

Trong đó PERPPOS online chạy trên Database ORACLE đặt tại Datacenter của công ty Vĩnh Cửu.
Database địa phương nằm trên máy tính của bạn, sử dụng Database HSQL.

2- Đăng nhập vào hệ thống PERPPOS online

Trong lần đầu tiên vào hệ thống PERPPOS, hệ thống tự tạo ra một Database địa phương mặc định, và không có dữ liệu gì. Nhấn vào nút Cấu hình:
Tiếp theo nhấn vào nút "Get Online System" để kết nối vào một hệ thống Online mà bạn đã thuê bao.
Nhập vào username/password, và nhấn "Get Online App".
Danh sách các hệ thống Online mà bạn thuê bao hiển thị.
Nhấn vào một hệ thống để kết nối.
Hệ thống sẽ tự động cập nhập thông tin kết nối vào hệ thống Database Online.

3- Tạo hệ thống Offline tương ứng với hệ thống Online

Ở bước trên bạn đã kết nối vào hệ thống Online. Bây giờ bạn cần tạo ra một hệ thống Offline, chương trình sẽ tạo hệ thống Offline và cập nhập các dữ liệu về hệ thống Offline.
Nhấn OK để tiếp tục:
Hệ thống đang update các thông tin Sản phẩm, Nhóm hàng, thuế,... từ hệ thống Online về hệ thống Offline vừa được tạo ra.
Sau khi hệ thống Offline được tạo ra, bạn có thể chuyển qua chuyển lại giữa 2 hệ thống dễ dàng mà không cần phải Start lại PERPPOS.