Tài liệu về Voucher, Coupon và Thẻ

1- SALES61 - Nhập chính sách khuyến mại

Đây là Form nhập chính sách khuyến mại. Form này trước kia đã có sẵn nhưng có nhiều hạn chế.
  1. Các dòng chi tiết không rõ ràng, không nêu rõ được điều kiện để có được khuyến mại, đó là dựa trên cái gì.
  2. Đồng thời không rõ ràng khi thỏa mãn điều kiện thì được hưởng những gì?
Vì vậy Form đã được thiết kế lại
  1. Khai báo rõ điều kiện để được khuyến mại
  2. Kiểu KM được hưởng.

2- SALES68 - Quản lý Voucher

Đây là Form quản lý VOUCHER (Chứng từ).

Tình huống:

Khi khách hàng mua hàng, khách hàng có thể nhận được một VOUCHER có giá trị tính bằng tiền, chẳng hạn một Voucher trị giá 1 triệu đồng, Nó có tác dụng khi khách hàng mua hàng trong lần tiếp theo.
VOUCHER không có giá trị quy ra tiền nếu khách hàng không mua hàng ở lần tiếp theo.

3- SALES69 - Quản lý Coupon

Đây là Form quản lý COUPON (Phiếu giảm giá)

Tình huống:

Khách hàng có một COUPON, thông thường COUPON có 2 loại, giảm giá tiền cụ thể và giảm giá phần trăm. Nó có tác dụng khi khách hàng mua 1 loại hàng nào đó hoặc một Nhóm hàng nào đó (Chẳng hạn khi khách hàng mua sản phẩm nhãn hàng DELL).

Khách hàng sẽ đưa cho nhân viên bán lẻ để trừ tiền trực tiếp trên các dòng hàng mua.
Nhân viên có thể nhập danh sách các COUPON mà khách hàng có, hệ thống POS sẽ tự động tính toán các COUPON có thể dùng được, còn lại sẽ trả lại khách hàng, POS tự động tạo ra một dòng trừ tiền được khuyến mãi bởi COUPON mà khách hàng đã đưa.

4- Chức năng quản lý khách hàng thân thiết

Chức năng này trên POS đã có. Bảng CUSTOMER có một cột Bar_Code ghi thông tin mã vạch của Khách hàng.

Nhưng hiện tại chưa có tương ứng trên PERP. Cần sử lý lại Form Customer của PERP thêm cột này để quản lý.