Hướng dẫn sử dụng chức năng khuyến mãi trên POS

1- Mục tiêu của tài liệu

Trong tài liệu này minh họa một đơn hàng trong đó có các sản phẩm được khuyến mại. Bao gồm:
  • Mua 1 sản phẩm được tặng kèm một sản phẩm khác. 
  • Mua 1 sản phẩm có thể được tặng một Coupon
  • Mua 2 sản phẩm có thể được tặng một Voucher
  • Khi khách hàng tới mua hàng họ sẽ trình ra các thẻ mà họ có (Coupon & Thẻ khách hàng thân thuộc).
Đây là một chính sách DEMO, việc khai báo các chính sách vậy nằm trên Hệ thống PERP.

DEMO

2- Các bước mua hàng

2.1- Bước 1: Đưa cho nhân viên bán hàng các Coupon mà khách hàng có

Khách hàng đưa cho nhân viên các Coupon mà họ có, chương trình sẽ tự tính toán các COUPON nào sẽ được sử dụng, còn lại sẽ trả lại khách hàng vào cuối đơn hàng.
Khách hàng có thể đưa một hoặc nhiều Coupon cùng loại.

2.2- Bước 2: Nhập hàng mua

Nhấn (+) để tăng số lượng tại dòng hàng mua.

2.3- Tác dụng của Coupon

2.4- Tra cứu các khuyến mại

Trên mỗi dòng hàng, có thể kiểm tra xem các dòng hàng đó được khuyến mại hoặc giảm giá trên cơ sở nào.
Tương tự:

3- Thanh toán đơn hàng

Nhấn vào nút = để thanh toán.
Khách hàng thanh toán bằng SEC.
Khách hàng thanh toán một phần bằng Voucher.