Tài liệu đồng bộ dữ liệu giữa hai hệ thống PERP - POS

1- Mô hinh PERP - POS

Đây là mô hình làm việc giữa hai hệ thống PERP và POS:

2- Chuyển dữ liệu PERP sang POS

Đây là một chức năng chạy ngầm, hiện tại nó đang được đặt là 10 phút chạy một lần.
Thủ tục này chạy ngầm trên 2 SCHEMA trên Oracle (Không liên quan tới các Database địa phương của các máy POS).
Về kỹ thuật bao gồm:
 1. Database Link POSLINK.
 2. Package PKG_PERPPOS
 3. Một JOB Chạy ngầm gọi thủ tục:
  • PKG_PERPPOS.Copy

Các dữ liệu chuyển từ PERP sang POS:

 1. Danh mục đơn vị/Tổ chức.
 2. Danh mục phòng ban.
 3. Danh mục nhóm hàng.
 4. Danh mục sản phẩm
 5. Danh mục kho
 6. Danh mục khách hàng
 7. Danh sách thẻ.
 8. Danh sách Voucher.
 9. Damh sách Coupon.
 10. Danh mục địa điểm (LOCATION).
 11. Danh mục khu vực (AREA).
 12. Danh mục giá (PRICE_LISTS).
 13. Chính sách khuyến mại (PROMOTIONS & PROMOTION_DETAILS).