Tài liệu về đồng bộ dữ liệu giữa các máy POS

1- Mô hình giữa các Máy POS

2- Đồng bộ dữ liệu giữa các máy POS

Về bản chất là việc đồng bộ các database địa phương và Database POS Oracle. Việc động bộ này chạy ngầm bên dưới chương trình POS, mỗi khi hệ thống POS được mở lên. Sẽ có một tiến trình Chạy ngầm bên dưới để đồng bộ.