Chức năng quản lý đơn vị tổ chức

1- Vị trí chức năng

2- Hướng dẫn sử dụng

Thực tế chức năng này đồng bộ dữ liệu từ hệ thống PERP. Tuy nhiên bạn cũng có thể tạo các dữ liệu trực tiếp.