Chức năng quản lý Phòng ban

1- Vị trí chức năng

2- Hướng dẫn sử dụng

Đây là một chức năng mới, khai báo các phòng ban, nó lấy dữ liệu từ hệ thống PERP. Tuy nhiên bạn cũng có thể tự tạo các dữ liệu trực tiếp.