Chức năng quản lý đơn vị tính

1- Giới thiệu

Đây là một chức năng mới, mô phỏng chức năng bên PERP. Khai báo đơn vị tính của các sản phẩm.

2- Vị trí chức năng

3- Hướng dẫn sử dụng

Đây là một chức năng lấy dữ liệu từ hệ thống PERP. Tuy nhiên bạn cũng có thể tự tạo các bản ghi trên POS.