Chức năng chính sách khuyến mãi

1- Chức năng chính sách khuyến mãi

Đây là chức năng nhập chính sách khuyến mãi, chức năng này có tương ứng với SALES61 hệ thống PERP. Thông thường nhập chính sách trên PERP và dữ liệu được chuyển xuống POS.
Xem thêm tài liệu "Chuyển dữ liệu giữa hai hệ thống PERP và POS":