Chức năng quản lý người dùng POS

1- Chức năng QL người dùng POS

Đây là một chức năng cho phép quản lý người dùng (Nhân viên bán lẻ) trên POS.

2- Các chức năng cơ bản

  1. Cho phép tạo, xóa sửa người dùng.
  2. Đổi mật khẩu của người dùng.
  3. Cho phép hoặc vô hiệu hóa người dùng.

3- Form trên PERP

Hiện tại chưa có form tạo người dùng (Nhân viên bán lẻ) trên PERP. (Chức năng này sẽ cập nhập sau).

Về bản chất người dùng POS có thể được tạo trên form của PERP và được đồng bộ xuống POS thông qua chức năng chạy ngầm.