Chức năng quản lý kho

1- Chức năng quản lý kho

Đây là chức năng cho phép nhập mới, xóa, sửa đổi thông tin kho. Thông thường dữ liệu được nhập trên PERP và được đồng bộ xuống POS.