Chức năng quản lý máy POS

1- Chức năng quản lý máy POS

Chức năng này không cho phép tạo mới một máy POS, nhưng cho phép sửa đổi các thông tin về máy POS. Bao gồm:
  1. Khai báo tên máy (Mang tính chất gợi ý).
  2. Kho hàng gắn với máy POS.
Các thông tin khác như Serial NO, Machine Info là các thông tin tự động khi máy POS liên kết vào hệ thống các thông tin này sẽ tự động được tạo ra.

2- Mô hình quản lý thông tin máy POS

Đây là mô hình quản lý thông tin máy POS trong lần đầu tiên nó kết nối vào hệ thống.

3- Chức năng tương ứng trên PERP

Chức năng này hiện đang được cập nhập.